Metropolen som løftestang for Danmarks bæredygtige vækst

Strategi 2021 - 2023

Tilmeld nyhedsbrev
Download Stategy | English
Download Strategi | DK

Forord

Copenhagen Capacity står foran en ny begyndelse. Såvel vores kunders som vores egen verden er på mange måder blevet vendt på hovedet inden for de seneste par år. Med den nye strategi tager Copenhagen Capacity bestik af de nye vilkår og skærper kursen. Det gør vi for fortsat at bidrage til den økonomiske udvikling i en verden, hvor vækst går hånd i hånd med bæredygtige løsninger. Ved at tiltrække internationale virksomheder og talenter, styrker vi Hovedstadens og dermed Danmarks bæredygtige konkurrenceevne.  

Danmarks hovedstad og den øvrige del af metropolregionen Greater Copenhagen, har potentiale til i endnu videre udstrækning at komme hele Danmark til gode. Hovedstaden er Danmarks stærkeste kort, når det handler om at få mest muligt ud af globaliseringen på en række områder – ikke mindst tiltrækning af udenlandske virksomheder, kapital og talenter, hvilket kommer hele landet til gavn.

Regeringen har lanceret en national strategi for tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark 2020-2023. Strategien har særligt fokus på at tiltrække teknologi- og videnstunge samt bæredygtige og grønne investeringer til hele Danmark. Tiltrækning af nye ressourcer udefra er afgørende for vores vækst og beskæftigelse, men også for yderligere at styrke den omstilling til øget bæredygtighed, som Danmark er i gang med. Derfor har denne strategi tre strategiske prioriteter.

Vi vil arbejde for, at Østdanmark er en fortsat vækstmotor for hele Danmark, at København bliver verdens mest bæredygtige hovedstad, samt at vi fortsat er en digital frontløber. Det mener vi vil bane vejen for at metropolregionen i endnu højere grad bliver en løftestang for hele Danmarks bæredygtige vækst. Men vi vil også i videre udstrækning arbejde sammen med hele landet - fx i forbindelse med talenttiltrækning og de landsdækkende klynger.

God læselyst!

Marianne Philip
Bestyrelsesformand

Asbjørn Overgaard Christiansen
Adm. direktør

Copenhagen Capacitys strategi


figur1

En ny begyndelse

Hvis det skal lykkes at tiltrække flere internationale ressourcer til Hovedstaden og til Danmark, kræver det, at Copenhagen Capacity er stærkt integreret i det danske og regionale erhvervsmiljø.

Virksomhederne i regionen kender vi i vidt omfang.  Vi befinder os allerede i økosystemerne ift. start-up miljøer, væksthuse, BloxHub etc. Men vi skal også være endnu tættere på kommunerne. Det er i sidste ende dér, hvor de udenlandske virksomheder etablerer sig, og talenterne bosætter sig. Copenhagen Capacity vil etablere tættere bånd til de videninstitutioner, der er en afgørende del af den pakke, vi markedsfører ude i verden. Og vi vil ligeledes tættere på de andre erhvervsfremmeaktører, der arbejder med udvikling af erhvervslivet og konkurrenceevnen. 

Hvad angår vores kunders verden – de internationale virksomheder og talenter – har de seneste år budt på store omvæltninger. I disse år sættes politisk spørgsmålstegn ved fordelene ved globaliseringen. Den frie bevægelighed for varer, investeringer og arbejdskraft er under pres. Siden foråret 2020 har COVID-19 lagt yderligere en dæmper på menneskers fysiske bevægelsesfrihed. Som konsekvens heraf er de udenlandske investeringer faldet og konkurrencen øget ganske drastisk. Samtidig er der gennem en årrække foregået en gennemgribende digital transformation, som revolutionerer den måde, mange brancher fungerer på. Pandemien synes at speede denne proces op. 

Hvad angår vores egen verden, er erhvervsfremmereformen ved at være gennemført. Det nye aktørlandskab er ved at konsolidere sig, og erhvervshusene har fået en større rolle som knudepunkter for erhvervsfremmeindsatsen. Derudover er der nu udpeget 14 landsdækkende klynger. Copenhagen Capacity vil arbejde for at udnytte de samarbejdsmuligheder, den nye struktur giver. Vi vil understøtte regeringens fokus på balance mellem land og by og vækst i hele Danmark. Det gør vi ved at skabe en gunstig udvikling i hele Østdanmark, ikke kun i hovedstadsområdet. 

Hele Sjælland indeholder en række erhvervsmæssige styrkepositioner, der med en dedikeret indsats har potentiale til at udvikle sig og skabe grobund for nye arbejdspladser. Der er derfor behov for en ekstraordinær indsats, også uden for de større byer med henblik på at fremme en erhvervsstruktur, der markant forbedrer vilkårene og mulighederne for økonomisk og bæredygtig vækst i hele Østdanmark.

Vision & Mission

Copenhagen Capacity arbejder efter følgende vision:
Metropolen som løftestang for hele Danmarks bæredygtige vækst

Det er dér, vi gerne vil hen. Men vi vil have hele området i Østdanmark med – fra Korsør til Rønne og fra Hundested til Gedser. Og vi vil spille bedre sammen med hele Danmark, så det aktiv Hovedstaden repræsenterer, i større udstrækning kommer hele landet til gavn. Desuden vil Copenhagen Capacity i videre udstrækning fokusere på, at vi understøtter omstillingen til en mere bæredygtig økonomi. Dette er ikke blot nødvendigt for at sikre fremtidige generationer, men er også en stadig vigtigere motivationsfaktor, når talenter og virksomheder træffer deres valg af arbejdsplads og -sted. 

Vores mission er således:

Vi tiltrækker internationale virksomheder og talenter for at styrke Hovedstadens bæredygtige konkurrenceevne

Med vores vision og mission bidrager vi også til den vision, som Greater Copenhagen Committees politiske bagland har besluttet:

”Greater Copenhagen is the centre of sustainable growth and quality of life because we offer agile, collaborative and accessible conditions – where people can unleash their potential”

Kerneopgaverne
Copenhagen Capacity er Østdanmarks officielle investeringsfremmeorganisation, med fokus på tiltrækning og fastholdelse af internationale investeringer, virksomheder og talenter. Dette udføres gennem udvikling og markedsføring af regionens styrker i tæt samarbejde med relevante aktører, herunder i særlig grad den officielle nationale aktør Invest in Denmark. Særligt fokuseres der på Greater Copenhagens styrkepositioner inden for Life Science, Digital/TECH og Grøn omstilling. Copenhagen Capacity vil fortsat engagere sig i fremtidens styrkepositioner, så regionens internationale konkurrenceevne styrkes.

Copenhagen Capacity har virksomhederne i centrum. Vi arbejder med allerede etablerede danske og udenlandske virksomheder i hele landet. Dem hjælper vi med tiltrækning af internationale talenter. Når det gælder tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer, arbejder vi alene øst for Storebælt. Det er illustreret i figuren, der viser vores kerneopgaver og målgrupper.

figur 2

 

Strategisk prioritet:
Greater Copenhagen som vækstmotor for hele Danmark

I Copenhagen Capacity arbejder vi for, at gøre Greater Copenhagen regionen til en magnet for international vækst og udvikling, til gavn for hele Danmark. Dette sker gennem et tæt samarbejde med bl.a. de 46 østdanske kommuner, Invest in Denmark/Udenrigsministeriet, de nationale klyngeorganisationer, regionale og lokale erhvervsfremmeaktører og vækstmiljøer, samt videns- og uddannelsesinstitutioner i hele landet. Derudover samarbejder vi også med Greater Copenhagen Commitee og herunder den svenske del af regionen om grænseregionale aktiviteter.

Copenhagen Capacitys opdrag er et naturligt fokus på den danske del af Greater Copenhagen regionen og samspillet med resten af Danmark. Der er ingen tvivl om, at Hovedstaden som oftest er den naturlige indgang for udenlandske investeringer i Danmark. Tre ud af fire investeringer lander i hovedstadsregionen inden evt. ekspansion ud i landet. For at sikre synergi og optimalt udbytte af Hovedstadens position, er et stærkt samarbejde på tværs af hele landet afgørende.

Østdanmark består af 46 individuelle kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden, der varierer ift. befolkningssammensætning, erhvervsstruktur, fokus etc. Vi ser et behov for en tættere dialog med interesserede kommuner for at sikre bredere profilering af hele regionens værditilbud, understøtte samarbejder og dermed en bedre balance i den økonomiske udvikling på tværs af kommunerne.

Dette indebærer en forskelligartet service til kommunerne, alt efter de enkeltes behov og ønsker om at indgå i en international tiltræknings- og fastholdelsesindsats. 

Erhvervsstrukturen i Sjællandsregionen nødvendiggør en særlig indsats for international profilering og tiltrækning af kompetencer og investeringer hvis potentialerne skal indfries.  

COVID-19 pandemien har ramt især Københavns Lufthavn hårdt. Lufthavnen er et markant aktiv i Greater Copenhagen og for hele landet. Det er påkrævet med en flerårig indsats for tiltrækning af virksomheder og ruter til genopbygning af lufthavnens position i en ny konsolidering efter nedlukningen. Derfor foreslås en særlig indsats i samarbejde med relevante partnere såvel nationalt som lokalt.  

VI VIL

hands
Etablere et formelt landsdækkende samarbejde på talentområdet. Det skal sikre en koordineret og fælles indsats inden for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter, herunder modning af danske SMV-virksomheder til udenlandske specialistkompetencer. 

globe
Iværksætte en særlig indsats for tiltrækning af udenlandske kompetencer og virksomheder til de områder, hvor det har vist sig sværere at tiltrække investeringer, fx i Sjællandsregionen.*

cluster
Etablere en strategisk partnerskabsgruppe med de kommuner i regionen, som ønsker øget national og international synlighed af kommunale styrker og projekter mod tilsvarende finansieringstilskud til Copenhagen Capacity.

logistics
Styrke logistikområdet i samarbejde med partnere, med særlig fokus på luftfart og cargo i Københavns Lufthavn på bagkant af COVID-19 samt på Femern forbindelsens udviklingsmuligheder.* 

*Forudsætter at der fremskaffes økonomiske midler til at gennemføre indsatsen

Strategisk prioritet:
Verdens mest bæredygtige hovedstad

Copenhagen Capacity vil bidrage til Danmarks realisering af verdensmålene – herunder at understøtte Folketingets vedtagne klimamål om 70% CO2 reduktion i 2030 og den grønne omstilling, som regeringens strategi for tiltrækning af udenlandske investeringer har fokus på. I forlængelse heraf vil vi understøtte Københavns Kommunes ambition om, at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025. FN’s verdensmål er ligeledes bredt forankret i bæredygtighedsstrategier for flere kommuner i Østdanmark.

Virksomhedernes vækstmuligheder hænger i en global verden tæt sammen med FN’s verdensmål. Copenhagen Capacity vil derfor proaktivt fokusere på at tiltrække udenlandske investeringer, der understøtter bæredygtighedsdagsordenen i Greater Copenhagen. Vi vil samtidig fokusere på at understøtte bæredygtige virksomheder i hele Danmark med at tiltrække og fastholde internationale talenter.

Det betyder, at bæredygtighed også vil være gennemgående i vores markedsføring fremadrettet, både i forhold til events, digitale aftryk som kampagner, webinarer etc. og præsentationer.  Ved at sikre et bæredygtighedselement i strategiske projekter, partnerskaber og det daglige virke fremadrettet, kan Copenhagen Capacity bidrage til at realisere FN’s verdensmål i Danmark. 

Et vigtigt element i tiltrækningen af udenlandske investeringer, der understøtter bæredygtighedsdagsordenen, er branding. Copenhagen Capacity ser en mulighed for at brande København og derigennem hele oplandet i Greater Copenhagen som:

“Verdens mest bæredygtige hovedstad”
”The Most Sustainable Capital in the World” 

Det vil være et brand og værdisæt, der ikke bare vil smitte af på København og Østdanmark, men på hele Danmark. Det vil være et stærkt konkurrenceparameter internationalt, både ved tiltrækning af udenlandske virksomheder og internationale talenter, som i stigende grad tiltrækkes af formålsdrevne virksomheder og bæredygtige bymiljøer.

VI VIL

environment
Kick-starte “The Most Sustainable Capital in the World” brandingkampagne og inkorporere et gennemgående bæredygtighedsfokus i markedsføringen. 

loupe
Udarbejde, teste og implementere værktøjer til bæredygtigheds-screening og evaluering, strømlinet med Invest in Denmarks metoder. 

kpi
Indarbejde verdensmålsfokuserede KPI’er i organisationens mål over de næste 3 år.

heart hand
Indgå partnerskaber med relevante kommuner, organisationer, vidensinstitutioner samt virksomheder, såvel internationalt som
nationalt, for at sætte fokus på Verdensmålene med udgangspunkt i Greater Copenhagen.

Strategisk prioritet:
Digital frontløber – for større, samlet effekt

Copenhagen Capacity har gennem sine internationale markedsføringskampagner markeret sig som en digital frontløber i verden. Nu vil vi tage næste skridt, så de digitale løsninger gennemsyrer hele organisationen. Dette gælder måden vi når kunderne på og vores samarbejdsform med såvel lokale partnere som fx kommuner og erhvervsklynger, som vores netværk rundt om i verden (fx Goodwill Ambassadors). Nøgleordene er bedre, stærkere og mere sammenhængende.

Vi skal være bedre og stærkere og vil skabe større effekt gennem digitale løsninger, hvor vi vil udvikle og opskalere vores services. Ved at systematisere og digitalisere vores kunderelationer, bliver vi klogere på vores kunders behov og derved bedre til at målrette vores leverancer til dem. Tilsvarende vil vi udvikle særlige digitale services, som interesserede kunder kan tilkøbe og derved styrke den langsigtede rentabilitet af vores digitale satsning. Ved at udnytte vores data bedre, vil vi få et stærkere markedskendskab, så en større del af kunderejsen bliver digital, hvorved flere internationale investorer, virksomheder og talenter selv kan finde vej til at lokalisere sig i Greater Copenhagen. 

Der er behov for sammenhængende digital integration fordi vi vil styrke vores særkende: at levere fleksible og helhedsorienterede løsninger. En kommune eller en erhvervsklynge kan have brug for både at få tiltrukket internationale virksomheder og talenter på de samme platforme.

 Det kræver stærk intern integration, så investeringsfremme, talenthåndtering og digital markedsføring anvender de samme systemer. Og det kræver stærk ekstern integration, så vores partnere som fx kommuner, start-up miljøer m.fl. kan blive synlige internationalt gennem de digitale platforme, vi skaber. Tilsvarende skal vores internationale netværk (primært Copenhagen Goodwill Ambassadors) gennem digitale løsninger integreres tættere i leverancerne. 

Copenhagen Capacity har altid været kendetegnet ved en stor grad af agilitet og evnen til at gribe muligheder. Det skal også være tilfældet på det digitale område, hvor vi vil tiltrække og arbejde sammen med andre digitale frontløbere, afprøve nye metoder og teknologier for at styrke markedsføringen af Greater Copenhagen globalt og tiltrække digitale virksomheder og specialister. 

VI VIL

laptop-money

 Udarbejde en digital strategi, der fortsat skal sikre Copenhagen Capacity en førende position på området og indbygge et stærkt kommercielt element, så den langsigtede rentabilitet i satsningen sikres.

brain

Indgå partnerskabsaftaler med digitale klynger, videns-/start-up miljøer og andre frontløber-initiativer (fx på AI området).

people_laptop

Iværksætte en digital samarbejdsplatform til Copenhagen Goodwill Ambassadors for at sikre integration med kerneforretningen og øget værdiskabelse fra det globale netværk.

phone_heart

Udvikle vores digitale platforme, så kommuners og virksomheders styrkepositioner kan blive direkte synliggjort og indgå i den samlede markedsføring af Greater Copenhagen.

Rammerne for Copenhagen Capacitys arbejde

Copenhagen Capacity er en erhvervsdrivende fond (not-for-profit). Vi skal leve op til fondslovgivningen og efterleve Komitéen for Fondsledelses anbefalinger. Dernæst skal Copenhagen Capacity arbejde i henhold til vedtægterne og udføre bestyrelsens overordnede beslutninger for fondens virke.

Lov om Erhvervsfremme af 2018 indebærer en klar arbejdsdeling i erhvervsfremmeindsatsen. Udenrigsministeriet varetager den højt specialiserede erhvervsfremmeindsats ift. tiltrækning af udenlandske virksomheder. I Østdanmark udføres indsatsen i et samarbejde mellem Invest in Denmark og Copenhagen Capacity. Det sker gennem en tilskudsaftale, der beskriver rammerne for indsatsen.

Samarbejdet med Invest in Denmark betyder blandt andet, at markedsføring af investeringsmulighederne i Greater Copenhagen gennem digitale kampagner, samt deltagelse i udvalgte konferencer og messer i udlandet, koordineres med Invest in Denmark. Det sker bl.a. gennem indgåelsen af en årlig resultatkontrakt, og Copenhagen Capacitys treårige strategi, der også fungerer som ramme for investeringsfremmeindsatsen. 

Copenhagen Capacitys indsats på investeringsfremmeområdet tager afsæt i regeringens strategi for tiltrækning af udenlandske investeringer og er hovedsageligt finansieret via Udenrigsministeriets bevilling på finansloven.

Indsatsen på talentområdet finansieres af flere forskellige kilder, herunder også private virksomhedsbidrag. Copenhagen Capacity har udviklet en ekspertise på området, der betyder, at vi har påtaget os lederskabet for en indsats, der rummer mange aktører og dækker hele Danmark. Den nationale del af indsatsen er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Udvikling, beskrivelse og markedsføring af Greater Copenhagens internationale styrkepositioner udføres i tæt samarbejde med de danske klyngeorganisationer og finansieres af forskellige kilder, herunder private fonde og EU programmer.

Finansiering af Copenhagen Capacity
Copenhagen Capacitys arbejde er i vidt omfang finansieret af offentlige midler suppleret med bidrag fra private fonde og virksomheder.

figur3

Værdien af Copenhagen Capacitys arbejde

Copenhagen Capacity skabte gennem indsatsen i 2019, hvad der svarer til omkring 4,6 mia. kr. i BNP-bidrag og næsten 4.000 arbejdspladser. Værdien er skabt gennem tiltrækning eller fastholdelse af 350 udenlandske talenter og 47 udenlandske virksomheder, der har valgt at etablere sig i regionen eller reinvestere som følge af rådgivning fra Copenhagen Capacity.

27 af de 47 udenlandske investeringer i Østdanmark betegnes som særlige højkvalitetsinvesteringer – et performancemål, der er indført i 2019. 15 af succeserne er opnået i et samarbejde med Invest in Denmark, hvor vi bl.a. har arbejdet tæt sammen med udenrigstjenestens repræsentationer rundt omkring i verden.  

Sådan måler vi

Copenhagen Capacity er underlagt en løbende monitorering og evaluering af vores resultater. 

Det sker ud fra følgende principper:

1) At Copenhagen Capacity har gjort en forskel gennem den konkrete indsats.

2) At kunderne er tilfredse med Copenhagen Capacitys ydelser.

3) At de kunder vi assisterer, selv bekræfter Copenhagen Capacitys rolle og de opnåede resultater.

Dokumentationen tilvejebringes gennem spørgeskemaer, interviews og relevante digitale spor, som kunderne sætter undervejs på servicerejsen. I forbindelse med tiltrækning af udenlandske investeringer, har vi tredjepart inde for at sikre uafhængighed i evalueringerne. Her benyttes et revisionsfirma til at interviewe den enkelte kunde ud fra en spørgeramme.

Målemetoden er udviklet i samarbejde med Invest in Denmark, som evaluerer på samme måde. Udover de synlige virksomhedsetableringer og skabte jobs, er der en række afledte positive effekter i det eksisterende erhvervsliv. Disse effekter måles vha. en model udviklet af et anerkendt konsulenthus.

Antal udenlandske investeringer og direkte jobskabelse som resultat af
Copenhagen Capacitys arbejde 

 

figur4

 

Oprindelsesland for udenlandske investeringer (virksomheder)
som følge af Copenhagen Capacitys arbejde


figur5

 

Vi ser frem til samarbejdet, tag gerne kontakt til os:

management 2

Mark Caswell, 
Økonomichef

mca@copcap.com
Tlf. 29 86 99 97

Asbjørn Overgaard Christiansen,
Adm. direktør

aoc@copcap.com
Tlf. 61 42 25 04

Anette Steenberg,
Direktør for tiltrækning af investeringer 

ane@copcap.com
Tlf. 60 87 21 02

Nikolaj Lubanski,
Direktør for marketing og talenttiltrækning

nl@copcap.com
Tlf. 22 16 15 11

copcap_logo_black

Fotos: © Pierre Mangez,  © Rasmus Hjortshøj, © Jonathan Filskov,  © Martin Heiberg, © Rodion Kutsaev, © Cornelia Gramkow