<
loop_cph_above_thumb

Vores resultater

 ecblank-1

Vi arbejder konstant hen imod et overordnet mål – at gøre Danmark til et mere attraktivt og bæredygtigt sted at bo, arbejde og gøre forretning.

Læs vores årsrapporter for at se, hvordan Copenhagen Capacity støtter Danmarks bæredygtige vækst. 


Året 2023

Se vores resultater for 2023

resultater_play_onece
Klik her eller på billedet
for at dykke ned i alle tal!


Strategi | 2020 - 2023

Download vores strategi her

Sådan måles vores resultater

For Copenhagen Capacity er det afgørende at kunne dokumentere, at de aktiviteter vi udfører, giver konkrete resultater og har positive samfundsøkonomiske effekter. Copenhagen Capacitys overordnede mål er at øge den regionale vækst og jobskabelse. Det er generelt derfor også disse langsigtede effekter, som vi søger at skabe og dokumentere.

Copenhagen Capacity arbejder derfor ud fra nogle principper for evaluering og dokumentation, der er i tråd med principperne for EU-programmer, som også Region Hovedstaden anvender.

I arbejdet med at dokumentere udbyttet af Copenhagen Capacitys indsatser skelner vi mellem tre niveauer:

  • Aktivitetsmål
  • Resultatmål
  • Effektmål

Hvor det er muligt, arbejder vi med effektmål. I nogle tilfælde er kun resultatmål mulige og i sjældne tilfælde kan aktivitetsmål være eneste mulighed.

Vi arbejder ud fra følgende principper, hvor vi som udgangspunkt skal kunne dokumentere:

  1. At Copenhagen Capacity har gjort en forskel gennem den konkrete indsats.
  2. At kunderne er tilfredse med Copenhagen Capacitys ydelser.
  3. At den aktør (fx en virksomhed), som Copenhagen Capacitys ydelser har hjulpet, selv bekræfter Copenhagen Capacitys rolle og resultater/effekter.

Derudover kan Copenhagen Capacity i nogle tilfælde beregne afledte effekter af de direkte resultater og effekter.

Vedtægter

I Copenhagen Capacitys vedtægter finder du uddybende information om fondens formål, forhold for bestyrelsen, direktionen og regnskabsmæssige forhold.

Download vores vedtægter her

Forretningsorden

Copenhagen Capacity har vedtaget en forretningsorden, bestyrelsen skal styre efter, som det er lovpligtigt for erhvervsdrivende fonde i Danmark.

Formålet med forretningsordenen er at hjælpe bestyrelsen til at udfylde sin rolle og sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår på en hensigtsmæssig måde og på et oplyst grundlag, som der er enighed om i bestyrelsen.

Download vores forretningorden her

Transparens og åbenhed

Copenhagen Capacity har vedtaget en formel åbenhedspolitik. Den slår fast, at vi gerne deler viden og information inden for rammerne af den lovgivning og det formål, som fonden Copenhagen Capacity virker efter, og dermed ikke kompromitterer det fortrolighedsforhold, som vores kunderelationer bygger på.

Fonden følger desuden Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger.

Copenhagen Capacity er registreret som en erhvervsdrivende fond og aflægger årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Rammer for vores arbejde

Lov om Erhvervsfremme af 2018 indebærer en klar arbejdsdeling i erhvervsfremmeindsatsen. Udenrigsministeriet varetager den højt specialiserede erhvervsfremmeindsats ift. tiltrækning af udenlandske virksomheder. I Østdanmark udføres indsatsen i et samarbejde mellem Invest in Denmark og Copenhagen Capacity. Det sker gennem en tilskudsaftale, der beskriver rammerne for indsatsen.

Samarbejdet med Invest in Denmark betyder blandt andet, at markedsføring af investeringsmulighederne i Greater Copenhagen gennem digitale kampagner, samt deltagelse i udvalgte konferencer og messer i udlandet, koordineres med Invest in Denmark. Det sker bl.a. gennem indgåelsen af en årlig resultatkontrakt, og Copenhagen Capacitys treårige strategi, der ogsåfungerer som ramme for investeringsfremmeindsatsen.

Copenhagen Capacitys indsats på investeringsfremmeområdet tager afsæt i regeringens strategi for tiltrækning af udenlandske investeringer og er hovedsageligt finansieret via Udenrigsministeriets bevilling på finansloven. Indsatsen på talentområdet finansieres af flere forskellige kilder, herunder også private virksomhedsbidrag.

Aftalen med Udenrigsministeriet kan findes her:

Download Copenhagen Capacitys bevillingsaftale med Udenrigsministeriet 2019.


Modtag nyheder

Tilmeld dig for at modtage vores danske nyhedsbrev