Copenhagen Capacity og SPI-samarbejdet løfter Smart City udfordringer og potentialer i Region Hovedstaden

Copenhagen Capacity har netop udgivet publikationen ”Smart City – en styrkeposition i Region Hovedstaden” i forbindelse med SPI-projektet. Rapporten dokumenterer regionens styrker og udviklingspotentialer og understøtter tiltrækningen af udenlandske virksomheder og investeringer.

Med baggrund i stigende befolkningstilvækst i storbyer verden over, hvor flere mennesker vil være samlet på et geografisk afgrænset område, udgør byerne et kommende markedspotentiale.

’Den smarte by’ bygger på et fundament af mangfoldige datakilder, der bidrager til at skabe værdi på tværs af sektorer og fagligheder. Desuden er IT og digitalisering afgørende faktorer for at udnytte ressourcer optimalt og inddrage byens væsentligste element – borgerne.

Styrker og udviklingspotentialer
Internationalt set er der stigende opmærksomhed på intelligent indretning af byen og dens ressourcer, med store potentialer for byer og virksomheder, der kobler sig på udviklingen. Smart City virksomhederne i Region Hovedstaden kendetegnes ved, at kunne skabe løsninger på et både komplekst og ustruktureret grundlag og har derfor et godt fundament i denne branche.

En særlig dansk styrke er evnen til at gå i dialog med borgere om nye fælles løsninger. Eksempelvis har de sociale medier dannet nye platforme for dialog med borgerne, der får mulighed for at bidrage positivt og derved oplever et ejerskab på byens udvikling. Via borgernes engagement kan kommunerne blive testcentre for nye løsninger, til fordel for både borgere, virksomheder og kommunen selv.

Integration af teknologier indeholder store muligheder, men er også en vanskelig udfordring at realisere. Dette samspil kan bl.a. drives af adgang til forskelligartede datakilder, hvilket statens åbning for adgang til offentlige datakilder via Grunddataprogrammet bidrager til. Heri ligger muligheder for at styrke innovation, vækst og jobskabelse.

"Der er fantastisk gode forudsætninger for at etablere Kloge Byer i Danmark. Omfanget af data er betydelig, integration relativt enkel samtidigt er befolkningen meget positivt indstillet, som fx Nordhavn projektet har vist. Der er gode grunde til, at mange gerne vil være kloge byer. Fordelene er mange, fx omkring energioptimering og transport, som løser centrale samfundsmæssige udfordringer. Set fra min stol er det næste store, at flere byer vil udnytte data på nye kreative måder inden for mobilitet og energi fx gennem brugen af lokations- og metrologiske data til at guide trafik og trafik kontrol hhv. optimere og justere energiforbrug. Men vi er stadig et stykke vej fra, at dette bliver virkelighed”

Kommunal erhvervsstrategi: gør små virksomheder attraktive for internationale konsortier
For byer og kommuner gælder det om at tænke Smart City ind i den kommunale planlægning på tværs af administrationssiloer. Eksempelvis er Smart Grid projekter i Hovedstadsregionen drevet af partnerskaber på tværs af sektorer, med deltagelse af både virksomheder, industrisammenslutninger, universiteter og forskningsinstitutioner samt offentlige myndigheder. I international kontekst er dette ret enestående. En afgørende faktor er dog, at aktørerne formår at udfordre den vante faglighed, da værdiskabelsen netop sker i mødet mellem forskellige fagligheder, ofte med vidt forskellige udgangspunkter.

Smart City som tiltrækningskraft
Danmark har gennem ambitiøse offentlige klimamålsætninger en markant tiltrækningskraft, idet klimamålstætningerne kun kan opfyldes gennem avancerede, innovative løsninger. Dette tiltrækker udenlandsk interesse, både for at bidrage til løsninger, men også for at lære af de danske erfaringer.

I globalt perspektiv kan gruppen af små Smart City virksomheder derfor have partnerskabspotentiale for internationale aktører, der ser disse som en mulig platform for at arbejde med Smart City i regionen, enten som et investeringsobjekt eller som brohoved til samarbejde med offentlige aktører.

Fordelen for de små virksomheder er fleksibilitet og agilitet, men samtidig har de behov for ekstern støtte for at overleve. Her kan kommunerne med deres erhvervsservices gøde jorden for små lokale aktører, der kan bidrage til vækst og arbejdspladser.