Sådan måles Copenhagen Capacitys resultater


Her kan du læse om målemetoderne for indsatsområderne tiltrækning og fastholdelse af hhv. virksomheder og talenter, som de er fastlagt i Copenhagen Capacitys resultatkontrakt for perioden 2015-2018.

Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder – målemetoder

Inden for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder (Investment Promotion) er målemetoderne ganske veludviklede.

For investeringssager opgøres jobskabelse og antal af sager. Den enkelte sag evalueres af et eksternt revisionsselskab. Ud fra et fast spørgeskema interviewer de den virksomhed, som vi har hjulpet med at træffe en beslutning om at investere her. Evalueringen af en investeringssag sættes i gang, når virksomheden har truffet en beslutning og har oprettet et nyt CVR-nummer (når det er påkrævet).  

I interviewet spørges til virksomhedens forventede jobskabelse. Derudover spørges til kundetilfredshed, den oplevede værdi, og hvilken forskel Copenhagen Capacity har gjort i forhold til investeringsbeslutningen. Der spørges også til, hvorvidt den pågældende investering har været primært kompetencedrevet (dvs. at virksomheden kommer, fordi regionen har særlige kompetencer inden for fx en branche eller et forskningsområde) eller markedsdrevet (dvs. at det primære formål med investeringen er at afsætte en vare eller ydelse), så det dermed kan belyses, om der er tale om en videntung investering.

Endvidere skelnes mellem forskellige typer af sager/jobs:

  • Greenfield: en helt ny virksomhedsetablering i regionen.
  • Expansion: når en allerede etableret udenlandsk virksomhed udvider her i regionen i stedet for i udlandet.
  • Retainment: når en allerede etableret virksomhed har overvejet at flytte helt eller delvist til udlandet, men vælger at beholde jobs i regionen efter Copenhagen Capacitys mellemkomst.

Endelig belyses en række andre forhold, fx virksomhedens vurdering af rammevilkårene i regionen.

Ud over den direkte jobskabelse har Oxford Research udarbejdet et notat, der belyser hvilke afledte effekter udenlandske investeringer har. Notatet er baseret på beregninger på baggrund af såkaldte input-output tabeller. Notatet skal opdateres i løbet af den kommende resultatkontraktperiode.

Med hensyn til at måle produktiviteten i tiltrækningsprogrammerne holder vi de skabte resultater op i mod de udgifter, der medgår til at drive programmerne. Vi vil sammenligne os med andre relevante nordiske hovedstæder, i det omfang oplysningerne er tilgængelige. Hvad angår tiltrækning af virksomheder måler vi udgifterne per skabt job samt udgifterne per investeringssag.

Tiltrækning og fastholdelse af international talent - målemetoder

Som aftalt ved indgåelsen af Resultatkontrakten for 2015-2017 er metoderne til måling af effekter på talentområdet fortsat under udvikling. Et pålideligt system til måling af effekterne af Copenhagen Capacitys talentindsats bliver derfor en integreret del af talentaktiviteterne i løbet af 2015. Endvidere afhænger talent­indsatsen i høj grad af ekstern funding, som ikke er fuldt på plads endnu. Således kan der komme nye elementer eller ændringer i indsatsen som betyder, at målesystemet skal videreudvikles.

Det gælder, at de mål og målemetoder, der er aftalt med Region Hovedstaden, minimum løber et år ad gangen og kun kan ændres efter aftale, typisk i forbindelse med den årlige statusforelæggelse for regionen. Generelt gælder det, at tredjeparts indflydelse på mål og metoder skal afspejle deres andel af finansieringen. Det foreløbige målesystem beskrives herunder./p>

Copenhagen Capacity vil fra 2015 gå fra at have to større talentprojekter til at have et samlet talentprogram. Det betyder, at målingen og opgørelsen af resultater og effekter så vidt muligt er tilpasset den eksisterende praksis på investeringsfremmeområdet.

Udgangspunktet for målingen af resultater og effekter på talentområdet er de virksomheder, der som kunder benytter sig af serviceydelserne i talentindsatsen.

Resultatmæssigt bliver der målt på:

  1. Antal virksomheder, der benytter serviceydelserne. Der er her tale om en simpel optælling.
  2. Virksomhedernes tilfredshedsgrad. Dette bliver målt via spørgeskemaundersøgelser blandt virksomhederne. Her spørges på en måde, der er parallel til den måde det foregår på i Investment Promotion.

Hvad angår effekterne bliver der målt på:

  1. Job i form af antal udenlandske fuldtidsmedarbejdere, som virksomhederne har besluttet at ansætte med bistand fra Copenhagen Capacitys talentindsats. Dette måles ligeledes gennem spørgeskemaundersøgelser blandt virksomhederne. Ligesom for Investment Promotion medtages kun job, hvor Copenhagen Capacity har gjort en forskel. Disse opgøres særskilt som nye tiltrukne talenter.
  2. Derudover vil der kunne komme jobs fra andre aktiviteter. Hvis en udenlandsk studenterende efter endt uddannelse får fuldtidsjob i en virksomhed i regionen som følge af deltagelse i Copenhagen Capacitys kompetenceudviklings- og matchmaking­-aktiviteter vil dette kunne medtages. Disse opgøres særskilt som fastholdte job (se sidst i afsnittet).

På tværs af indsatsen arbejder Copenhagen Capacity også med kompetence­udviklings-­ og matchmaking-programmer for internationale talenter i regionen. Det sker gennem vedligeholdelse og udbygning af et Youth Goodwill Ambassadors-netværk, som bl.a. forventes styrket og suppleret med en forventet kommende indsats via et Socialfonds-projekt. Hvad angår disse aktiviteter, er det det enkelte talent, der følges, og det enkelte talent, der vurderer, hvorvidt Copenhagen Capacity har gjort en forskel i forhold til, at de bliver her i regionen.

Målingen af talenttiltrækningsindsatsen foregår i første omgang to gange om året, hvor der følges op på de virksomheder, der har været med i halvårets aktiviteter. Det første år sker det i august og februar forud for Copenhagen Capacitys bestyrelsesmøder. Den øvrige måling sker og rapporteres løbende.

Se det fulde metodenotat her.